UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: лют. - квіт. 2024

Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 1 (88). - 243 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 2 (89). - 262 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 3 (90). - 224 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2016. - № 3 (№ 86). - 282 с.
343.13(477)(094.1)
К823
Кримінальний процесуальний кодекс України : із змін. та допов. станом на 07 берез. 2023 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2023. - 390 с.
340.15(477)
П129
Паїк, В. І.
Корінь безсмертної України. - Київ : УВС, 2021. - 356 с.
344:004(075.8)
Л634
Лісовський, П. М.
Військове право України: цифрова держава та інформаційне суспільство знань : навч. посіб. - Київ : Ліра-К, 2023. - 162 с.
347.764:368(075.8)
С836
Страхове право : навч. посіб. для аудиторного і самост. вивчення курсу Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Гельветика, 2022. - 290 с.
347.965(063)
А288
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 10 листоп. 2023 р. ) Друкований та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2023. - 532 с.

https://hdl.handle.net/11300/27113
електронний ресурс
343.5(477)
Б779
Бойченко, В. П.
Суспільна мораль та антропологія в Україні : монографія. - Одеса : Фенікс, 2023. - 172 с.
340.12:1(075.8)
Р125
Рабінович, П. М.
Основи теорії та філософії права : навч. посіб. - Львів : Медицина і право, 2021. - 256 с.
351.74(477)(073)
К88
Кубаєнко, А. В.
Сучасні практики поліцейської діяльності : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня магістра у НУ "ОЮА", галузь знань 26 "Цивільна безпека" спец. 262 "Правоохоронна діяльність" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2024. - 144 с.
343.85:351.74(477)(073)
К88
Кубаєнко, А. В.
Превентивна діяльність підрозділів Національної поліції України : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня магістра у НУ "ОЮА", галузь знань 26 "Цивільна безпека" спец. 262 "Правоохоронна діяльність" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2024. - 128 с.
343.28
.29(477)
Б912
Бурдін, В. М.
Обмежувальні засоби в кримінальному праві України : монографія. - Львів, 2023. - 232 с.
340(477)(063)
П752
Приватне і публічне право в умовах війни: проблеми теорії та практики : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 24 листоп. 2023 р. ) Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2023. - 492 с.
323.27:94"2014"
В488
Винницький, М.
Український майдан, російська війна. Хроніка та аналіз Революції Гідності. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2023. - 560 с.
342.9(477)(075.8)
З-14
Загальне адміністративне право України : підручник Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Фенікс, 2023. - 792 с.
341(477+4)
М581
Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Фенікс, 2023. - 464 с.

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/26023
електронний ресурс
343.131.5:316.77(477)
Р191
Ракіпова, І. В.
Правозахисна комунікація потерпілого у кримінальному провадженні Украни : монографія Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Гельветика, 2021. - 496 с.
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: "Право" : [збірник статей]. - 2018. - Вип. 25
347.78.031:174.7(073)
А381
Академічна доброчесність : навч.-метод. посіб. для підгот. здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 "Право", 29 "Міжнар. відносини", о5 "Соціальні та поведінкові науки" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юридика, 2024. - 92 с.
347.771(477)(073)
П201
Патентна юстиція : навч.-метод. посіб. для підгот. здобувачів освіти галузі знань 08 "Право" за спец. 081 "Право" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юридика, 2024. - 104 с.
347.77.028(477)(073)
П68
Права інтелектуальної власності та їх захист : навч.-метод. посіб. для підгот. здобувачів вищ. освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 "Право" за спец. 081 "Право" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юридика, 2024. - 154 с.
343.196
С454
Скрипник, Д. О.
Правові позиції Верховного Суду в кримінальному провадженні : монографія. - Київ : Алерта, 2024. - 232 с.
347.962:341.4(076)
Н321
Настільна книга судді: матеріали для розгляду справ про міжнародні злочини : наук.-практ. посіб. - [Б. м.] : [Б. в.], 2024. - 821 с.
094.4"14
15"(477.74-25Од)(083.81
82)
С773
Стародруки кириличного шрифту XV - перша половина XVI ст : каталог колекції Одес. нац. наук. б-ки. - 2-ге вид., доп. - 160 с.
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. - 2022. - Вип. 43. - 452 с.
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. - 2022. - Вип. 44. - 426 с.
340.15(073)
А676
Аніщук, Н. В.
Історія держави та права : метод. рекомендації для підготовки до практ. занять та самост. роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищ. осіти, галузі знань 08 "Право", спец. 081 "Право" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2024. - 68 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2018. - Т. 25, № 1. - 240 с.
Показано 30 (74)