UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: лют. - квіт. 2024

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: "Право" : [збірник статей]. - 2018. - Вип. 25
347.771(477)(073)
П201
Патентна юстиція : навч.-метод. посіб. для підгот. здобувачів освіти галузі знань 08 "Право" за спец. 081 "Право" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юридика, 2024. - 104 с.
347.77.028(477)(073)
П68
Права інтелектуальної власності та їх захист : навч.-метод. посіб. для підгот. здобувачів вищ. освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 "Право" за спец. 081 "Право" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юридика, 2024. - 154 с.
811.111(076)
П32
Підготовка до єдиного вступного іспиту з англійської мови : практикум для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра : у 2 ч. - Ч. 1. - 2023. - 160 с.
094.4"14
15"(477.74-25Од)(083.81
82)
С773
Стародруки кириличного шрифту XV - перша половина XVI ст : каталог колекції Одес. нац. наук. б-ки. - 2-ге вид., доп. - 160 с.
94(477)(063)
С548
Соборність України: історія та сучасність : матеріали Всеукр. наук. конф. ( м. Київ, 19 січня 2023 р. ). - Київ, 2023. - 208 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 3 (90). - 224 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2018. - Т. 25, № 1. - 240 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 1 (88). - 243 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 2 (89). - 262 с.
94(477)"1939
45"
В429
Війна і міф. Невідома Друга світова. - Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2022. - 272 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2016. - № 3 (№ 86). - 282 с.
347.764:368(075.8)
С836
Страхове право : навч. посіб. для аудиторного і самост. вивчення курсу Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Гельветика, 2022. - 290 с.
94(477)"1939
45"
Д76
Друга світова. Непридумані історії: (Не) наша, жива, інша. - Харків : Віват, 2023. - 304 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
Д339
Дванадцятий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2023. - 317 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
О-421
Одинадцятий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2023. - 317 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
Ш799
Шостий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2022. - 350 с.
821(477)"2022"-31
В633
Воєнний стан : антологія. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2023. - 368 с.
343.13(477)(094.1)
К823
Кримінальний процесуальний кодекс України : із змін. та допов. станом на 07 берез. 2023 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2023. - 390 с.
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. - 2022. - Вип. 44. - 426 с.
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. - 2022. - Вип. 43. - 452 с.
341(477+4)
М581
Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Фенікс, 2023. - 464 с.

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/26023
електронний ресурс
340(477)(063)
П752
Приватне і публічне право в умовах війни: проблеми теорії та практики : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 24 листоп. 2023 р. ) Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2023. - 492 с.
347.965(063)
А288
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 10 листоп. 2023 р. ) Друкований та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2023. - 532 с.

https://hdl.handle.net/11300/27113
електронний ресурс
81'373(073)
L63
Lexicology : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузь знань 03 "Гуманітарні науки" спец. 035 "Філологія" Друкований документ та електронний аналог. - Суми : Університет. книга, 2024. - 58 с.
811.111'25:340(076)
П27
Переклад юридичних текстів : практикум для здобувача першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузі знань 03 "Гуманітарні науки" спец. 035 "Філологія" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Університетська книга, 2023. - 72 с.
342.9(477)(075.8)
З-14
Загальне адміністративне право України : підручник Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Фенікс, 2023. - 792 с.
347.962:341.4(076)
Н321
Настільна книга судді: матеріали для розгляду справ про міжнародні злочини : наук.-практ. посіб. - [Б. м.] : [Б. в.], 2024. - 821 с.
811.111'25(076)
П69
Практикум з усного та письмового перекладу з англійської мови для здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2023. - 92 с.
347.78.031:174.7(073)
А381
Академічна доброчесність : навч.-метод. посіб. для підгот. здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 "Право", 29 "Міжнар. відносини", о5 "Соціальні та поведінкові науки" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юридика, 2024. - 92 с.
Показано 30 (74)