UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: серп. - жовт. 2023

001.89(477):340
П27
Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук (затверджених у 2021 р.) : розглянуті та схвалені координаційними бюро відділень НАПрН України. - Харків : Право, 2022. - 280 с.
002(075.8)
П141
Палеха, Ю. І.
Методи та засоби документування : навч.-практ. посібник. - Київ : Ліра-К, 2022. - 344 с.
007:004.73(063)
П27
Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії (ПТІКІ '2023) : матеріали конф. ( Одеса, 17-20 липня 2023 р. ). - Одеса, 2023. - 102 с.
007:008
П141
Палеха, Ю. І.
Інформаційна культура особи, суспільства, організації : монографія. - Київ : Ліра-К, 2022. - 404 с.
011
016(100)
С316
Сенченко, М. І.
Бібліографія країн світу. - Київ : Ліра-К, 2023. - 306 с.
081
М333
Матвєєв, О.
Правове регулювання прикордонної діяльності у сучасній державі: загальнотеоретичне і компаративне дослідження : дис. ... д-ра філософії : 081. - Одеса, 2023. - 240 с.
081
Т47
Тищенко, Ю. В.
Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від військової служби : дис. ... д-ра філософії : 081. - Одеса, 2021. - 222 с.
12.00.03
Б825
Борисова, Ю. Є.
Підстави та умови деліктної відповідальності у цивільному праві України та США ( порівняльно-правовий аналіз ) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. - Одеса, 2021. - 217 с.
12.00.09
Б994
Бялковський, Д. А.
Реалізація конституційних засад кримінального провадження в діяльності слідчого судді : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. - Одеса, 2021. - 240 с.
12.00.09
П19
Пасечник, М. Л.
Кримінальні процесуальні та криміналістичні засади слідчої таємниці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. - Одеса, 2020. - 252 с.
14.01.22
З-433
Зверхановський, О. А.
Вдосконалення конструкції повних знімних протезів у комплексі профілактики протезних стоматитів : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 : 22- охорона здоров'я. - Одеса, 2020. - 162 с.
14.01.22
М992
Мялківський, К. О.
Обгрунтування диференційованого вибору засобів індивідуальної гігієни порожнини рота при захворюваннях пародонта в осіб молодого віку : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 : 22-галузь знань "Охорона здоров'я". - Київ, 2020. - 254 с.
14.01.22
С302
Семенова, І. С.
Клініко-лабораторне обгрунтування застосування озону при лікуванні періодонтиту : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 : 22 - охорона здоров'я. - Київ, 2021. - 173 с.
159.9(075.8)
Ц609
Цільмак, О. М.
Технології психологічного консультування : підручник. - Одеса : Астропринт, 2023. - 212 с.
159.922.72(075.8)
Д848
Дуткевич, Т. В.
Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога : [теоретичний курс] : навч. посібник для студ. ВНЗ "спец. 053 Психологія". - Київ, 2021. - 265 с.
159.923.35
Е284
Егер, Е. І.
Дар. 12 уроків, які врятують ваше життя. - Київ : Книголав, 2022. - 224 с.
174:340(075.8)
Е881
Етика прокурора, судді, слідчого : навч. посіб. - Одеса : Гельветика, 2022. - 284 с.
174:340(73)(075.8)
R83
The Routledge handbook of criminal justice ethics. - New York : Routledge, 2020. - XIX, 398 p.
1:159.922
І-787
Ірвін, В. Б.
Жити змістовно : філософія радості від античних стоїків. - Київ : Yakaboo Publishing, 2021. - 304 с.
293
К207
Капустін, А. В.
Організаційно-правові засади імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні : дис. ... д-ра філософії : 293. - Одеса, 2021. - 231 с.
316.658.4:007(477)
М80
Мороз, О.
Нація овочів ? Як інформація змінює мислення і поведінку українців. - Київ : Yakaboo Publishing, 2021. - 288 с.
321.01:321.7(477)
З-694
Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні : монографія. - Київ : Лисенко М. М., 2021. - 416 с.
321.1:34.03(477)
В424
Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії : монографія. - Київ : Лисенко М. М., 2021. - 252 с.
327.5(4)-049.5"652"
"20"
А878
Архітектура європейської безпеки: історія становлення і розвитку : монографія : у 2 ч. - Від Давнього Риму до Другої світової війни. - Ч. 1. - 2020. - 180 с.
327.51:355.01:614.88(477)
С764
Стандарти НАТО та їх адаптація в Україні під час дії воєнного стану. Організація медичного забезпечення за стандартами НАТО в Україні 2022 : [збірник]. - Київ : Професіонал, 2022. - 432 с.
328.185(063)
А721
Антикорупційні органи: проблеми становлення, розвитку та взаємодії : матеріали Міжнар. науково-практ. конф. ( м. Одеса, 9 квітня 2021 р. ). - Одеса : Фенікс, 2021. - 464 с.
338.1
.2(477)
Р70
Романчук, Я.
Новий Захід. Українська мрія. - Харків : Літера Нова, 2023. - 672 с.
340(477)(063)
Є244
Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 17 червня 2022 р. ) : у 2 т. - Т. 1. - 2022. - 996 с.
340(477)(063)
Є244
Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 17 червня 2022 р. ) : у 2 т. - Т. 2. - 2022. - 1004 с.
340(477)(063)
П752
Приватне та публічне право в умовах війни : матеріали круглого столу ( м. Миколаїв, 20 травня 2023 р. ). - Одеса : Юрид. літ., 2023. - 240 с.
Показано 30 (119)