ОНЮА: Нові надходження: авг. - нояб. 2021
UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"
Міжнародний гуманітарний університет

Нові надходження: авг. - нояб. 2021

Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі* : офіц. вид. перекладів рішень Європейського суду з прав людини. - 2006. - № 3. - 238 с.
Сучасні тенденції розвитку держави та права України : зб. наук. праць. - 2008. - Вип. 2. - 289 с.
Проблеми філософії права : міжнародний часопис. - 2008-2009. - Т. 6-7. - 284 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2009. - Вып. 1. - 284 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2011. - Вып. 3. - 232 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2010. - Вып. 2. - 362 с.
343.13(477)"2012"
К82
Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування : кол. моногр. - Одеса : Гельветика, 2018. - 1148 с.
351.746.2(063)
Д362
Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16 черв. 2018 р.). - Одеса : Юрид. літ., 2018. - 432 с.
340(477):339.92(4)(063)
П685
Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 трав. 2018 р.). - Т. 2. - 2018. - 784 с.
340.12(073)
Ч-82
Чувакова, Г. М.
Загальнотеоретична юриспруденція : навч.-метод. посіб. для студ. суд.-адм. ф-ту (САФ). - Одеса : Фенікс, 2018. - 100 с.
343.2
7(079)(075.8)
Т367
Тестові завдання з кримінального права для підготовки до ЗНО для вступу до магістратури : навч. посібник. - Одеса : Юрид. літ., 2019. - 260 с.
346(079)
Б779
Бойченко, Е. Г.
Господарське право : навч. посіб. для підгот. до іспитів. - Одеса : Печ. Дом, 2018. - 164 с.
347.73:336.148(477)
Л273
Латковський, П. П.
Правове регулювання бюджетного контролю в Україні : монографія. - Чернівці : Технодрук, 2019. - 268 с.
343.985(073)
М545
Методика і тактика розслідування злочинів : навч.-метод. посібник. - Одеса : Юрид. літ., 2019. - 108 с.
347(063)
С916
Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали 14-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 11-12 квіт. 2019 р.). - Одеса : Юрид. літ., 2019. - 620 с.
343.985(075.8)
Т158
Тактичний кримінальний аналіз : теорія та практика. - Київ, 2020. - 216 с.
343.985(075.8)
О-751
Основи кримінального аналізу : підручник. - Київ, 2020. - 296 с.
343.9:343.37(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" : станом на 1 лип. 2020 р. - Харків : Право, 2020. - 106 с.
347.965(477)
Б649
Бірюкова, А. М.
Адвокатура України в умовах глобалізації : моногр. - Київ : Прав. єдність, 2018. - 424 с.
340.131(477)(063)
В363
Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студ. та аспірантів (Одеса, 24 листоп. 2018 р.). - Одеса : Гельветика, 2018. - 644 с.
346.2:334.78
К688
Корпоративні спори : правові позиції Верховного Суду та коментарі науковців. - Харків : ЕКУС, 2019. - 280 с.
821(477)"18
19"(076.6)
У-453
Українська література : хрестоматія для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). - Київ : Грамота, 2018. - 496 с.
94(477)"1683"
С90
Сурилов, А. А.
Козацкие были старой Вены: геройское прошлое Украины : ист. повесть. - Одесса : Феникс, 2019. - 112 с.
347(477)(094.1)
Ц58
Цивільний кодекс України : із змін. та допов. станом на 01 берез. 2019 р. - Київ : Алерта, 2019. - 320 с.
94(477)
П398
Плохій, Сергій
Брама Європи : історія України від скіфських воєн до Незалежності. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 496 с.
347.77:(007:004.7)
І-741
IT-право це просто : [профорієнтаційний посібник]. - Одеса : Юрид. літ., 2018. - 120 с.
347(477)(063)
С916
Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення. - Одеса : Юрид. літ., 2018. - 608 с.
347.77:339.166.5(082)
О-952
Очерки права интеллектуальной собственности : сб. ст. - Харьков : Право, 2018. - 488 с.
347.91
95:347.721(477)
К688
Корпоративні спори : комент. судової практики. - Харків : Право, 2018. - 288 с.
347(477)(075.8)
Ц58
Цивільне та сімейне право України : навч. посібник. - Одеса : Фенікс, 2018. - 598 с.
Показано 30 (139)